The Malt Shop  

231-0822
Kanagawa-ken Yokohama-shi
Naka-ku Honmokumotomachi 39-1
Daiichi Hokusui Biru 201

themaltshop2020@gmail.com